Snow Mountains
2012
Stoneware
4” x 5” x5”
Receding Mountains
2012
Stoneware
3.75” x 4.5” x4.5”
Chawan with Medallions
2012
Stoneware
4” x 4.75” x 4.75”
Chawan with Split-Medallions
2012
Stoneware
4” x 4.75” x 4.75”
Snow Field
2012
Stoneware
3.25" x 4.5" x 4.5"
Eddy
2012
Stoneware
3.25" x 4.5" x 4.5"
Red Desert
2012
Stoneware
3.25" x 4.5" x 4.5"
Arctic Wind
2011
Stoneware
3.5" x 5.5" x 5.5"
White Tea Bowl with Lozenges
2012
Stoneware
3.75” x 5” x 5”
Black Tea Bowl with Split-Medallions
2012
Stoneware
3.75” x 4.75” x4.75”